image banner
Giấy mời - Tài liệu Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Nam Đà khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/12/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; HĐND xã Nam Đà tổ chức Kỳ họp thứ 7 với các nội dung cụ thể như sau:

Anh-tin-bai

 

1. Thành phần: 

- Đại biểu HĐND xã Nam Đà khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Theo Giấy mời số 155/GM-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã Nam Đà

2. Thời gian:

- 01 ngày, từ ngày 26/12/2023 (thứ ba).

- Khai mạc vào lúc 07h50 phút, ngày 26/12/2023 (thứ ba).

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND&UBND xã Nam Đà

4. Chương trình kỳ họp như sau: (Click vào số văn bản tương ứng để xem chi tiết văn bản)

STT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

Số văn bản tương ứng

01

-Ổn định tổ chức, chào cờ cử Quốc ca

-Thư ký, kỳ họp

 

02

- Thông qua dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp

-TT HĐND xã

 

03

-Khai mạc kỳ họp.

-Chủ toạ kỳ họp

 

04

-Báo cáo về tình hình công tác của HĐND xã năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- TT HĐND xã

 

05

-Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND xã năm 2024

- TT HĐND xã

 

06

-Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban KT- XH HĐND xã

-Ban KT- XH

BC số:  56/BC-BKTXH, ngày 5/12/2023

07

-Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND xã

-Ban pháp chế

BC số: 30 /BC - HĐND ngày 15/12/2023 

08

-Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

-TT HĐND xã

BC số 34/CV-HĐND ngày 12/12/2023 

09

-Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã

-Đại diện UBND xã

BC số: 328/BC-UBND, ngày 30/11/2023

-Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 của UBND xã

TTr số 332/TTr-UBND ngày 5/12/2023

10

-Báo cáo thấm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban KT- XH HĐND xã

-Ban KT- XH

BC SỐ 49/BC-BKTXH ngày 15/12/2023

11

-Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Nông thôn mới nâng cao năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã

-Đại diện UBND xã

BC số 338/BC-UBND ngày 5/12/2023

12

-Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện chương trình Nông thôn mới nâng cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban KT- XH HĐND xã

-Ban KT- XH

BC số 50/BC-BKTXH ngày 15/12/2023

13

-Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của UBND

-Đại diện. UBND xã

327/BC ngày 30/11/2023

-Tờ trình dự thảo Nghị quyết thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024, chi đầu tư phát triển năm 2024

335/TTr-UBND ngày 19/12/2023

14

-Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

- Ban KT-XH

BC số 54/BC-BKTXH ngày 15/12/2023

-Tờ trình dự thảo Nghị quyết thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024, chi đầu tư phát triển năm 2024 của Ban KT-XH

15

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Nam Đà giai đoạn 2021- 2025

-Đại diện UBND xã

TTr số 326/TTr-UBND ngày 7/12/2023

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Nam Đà giai đoạn 2021- 2025 của ban KT- XH

-Ban KT- XH

BC số 53/BC-BKTXH

16

- Báo cáo tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024

- Đại diện UBND xã

BC SỐ 326/BC-UBND ngày 30/11/2023

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Nam Đà

335/TTr-UBND ngày 19/12/2023

17

-Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Ban KT-XH

BC SỐ 53/BC-BKTXH 15/12/2023

-Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Nam Đà

TTr số 336/TTr-UBND ngày 19/12/2023

18

-Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã

-Đại diện UBND xã

320/BC ngày 29/11/2023

19

-Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban KT- XH HĐND xã.

-Ban KT- XH

BC SỐ 18/BC-BKTXH 15/12/2023

20

-Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã

- Đại diện UBND xã

321/BC ngày 29/11/2023

21

-Báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban KT- XH HĐND xã

-Ban KT- XH

BC SỐ 47/BC-BKTXH 15/12/2023

22

-Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã

- Đại diện UBND xã

BC SỐ 325/BC-UBND ngày 30/11/2023

23

-Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban pháp chế HĐND xã

- Ban pháp chế

BC số 29/BC-BKTXH ngày 15/12/2023

24

-Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết các khiếu nại tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệmvụ năm 2024 của UBND xã.

-Đại diện UBND xã

BC SỐ 329/BC-UBND ngày 30/11/2023

25

-Báo cáo thẩm tra kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết các khiếu nại tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Pháp chế HĐND xã.

-Ban pháp chế

BC số 28/BC-BKTXH ngày 15/12/2023

26

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn xã.

- Đại diện UBND xã

TTr số 315/TTr-UBND ngày 30/11/2023

-Báo cáo thẩm tra của Ban KT- XH HĐND xã

Ban KT- XH

Báo cáo số: 55/BC-BKT-XH, ngày 15/12/2023

27

-Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sử dụng đất công trên địa bàn xã

- Đại diện UBND xã

TTr số 318/TTr-UBND ngày 04/12/2023

-Báo cao thẩm tra của Ban KT-XH

- Ban KT- XH

Báo cáo số: 52/BC-BKT-XH, ngày 15/12/2023

28

-Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2023 và công tác giám sát của UB MTTQ xã năm 2023.

Đại diện UB MTTQ xã

Báo cáo số: 33/BC-MT, ngày 15/12/2023

29

-Gợi ý thảo luận; thảo luận tại hội trường.

-Chủ toạ; Đại biểu

 

30

-Phát biểu chỉ đạo của cấp trên; ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ xã.

- Đại biểu cấp trên;

 

Lãnh đạo Đảng uỷ xã

 

31

-Chất vấn, trả lời chất vấn.

-Đại biểu

 

32

-Kết luận kỳ họp.

-Chủ toạ

 

33

-Thông qua các Dự thảo Nghị quyết trong kỳ họp

-Thư ký kỳ họp

 

34

-Bế mạc kỳ họp.

-Chủ toạ

 

35

-Chào cờ, cử quốc ca.

-Thư ký kỳ họp

 


TIÊN LIÊN QUAN
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner
ipv6 ready