image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
56/BC-BKTXH 25/12/2023 BC KQ hoạt động năm 2023 và ph,nv năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 321 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
53/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 326 vv giải ngân vốn 3 ctr MTQG trên địa bàn xã năm 2022,2023 và KH VỐN NĂM 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
327/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 327, ngày 30.11.2023 của UBND XÃ nđ về tình hình thự hiẹn dự toán thu chi ngân sach....
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 338 về thực hiện ctr MTQG xây dựng NTM xã NĐ 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
49/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 339 về tình hình KTXH, ANQP năm 2023, PH,NV năm 2024; TTr, dự thảo NQ KH phát triển KTXH, QPAN năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
52/BC-BKTXH 25/12/2023 BC THẨM TRA phương án 92, vvv sửa dụng 1 số quỹ đất công trên địa bàn xẫ NĐ
Lượt xem: 0
Tải về 0
57/BC-BKTXH 25/12/2023 BC Thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ thông qua KH phát triển KTXH, QPAN năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
48/BC-BKTXH 15/12/2023 Báo cáo thẩm tra bc số 320 về thực hành công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
image banner
ipv6 ready