image banner
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/BC-HDND 25/12/2023 BC ĐÁNH GIÁ tình hình thực hiện công tác năm 2023, ph,nv 2024 của BPC HĐND xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
37/BC-KQGS 25/12/2023 BC KẾT QUẢ GIÁM SÁT vv triển khai, thực hiện CTR mtqg xd NTM và NTMNC trên địa bàn xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
241/BC-UBND 25/12/2023 BC khắc phục 1 số tồn tại sau giám sát công tác xd NTMNC
Lượt xem: 0
Tải về 0
20/BC-HDND 25/12/2023 BC kq giám sát công tác CCHC đv UBND xã NĐ
Lượt xem: 0
Tải về 0
56/BC-BKTXH 25/12/2023 BC KQ hoạt động năm 2023 và ph,nv năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
321/BC-UBND 25/12/2023 BC kq thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 321 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
53/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 326 vv giải ngân vốn 3 ctr MTQG trên địa bàn xã năm 2022,2023 và KH VỐN NĂM 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
327/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 327, ngày 30.11.2023 của UBND XÃ nđ về tình hình thự hiẹn dự toán thu chi ngân sach....
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/BC-BKTXH 25/12/2023 BC thẩm tra bc số 338 về thực hiện ctr MTQG xây dựng NTM xã NĐ 2023 và ph, nv 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234
image banner
ipv6 ready